Fotovoltaická elektráreň

Čokoľvek čo vyrába elektrickú energiu nazývame  elektrárňou.

Ak sa vyrába elektrická energia zo slnečného žiarenia, hovoríme o fotovoltickej elektrárni. Využiva sa fotovoltický jav premeny slnečného žiarenia (určitej zložky spektra) na elektrinu. Z pohľadu veľkosti fotovoltické elektrárne (FVE) môžeme rozdeliť na malé– inštalácie na strechách rodinných domov a veľké - sú to vlastne solárne polia (parky) kde na veľkom území je „na zemi“  umiestnené veľké množstvo vzájomné pospájaných fotovoltických panelov, dosahujúce veľký výkon (aj niekoľko MW).

Výkon FVE inštalovaných na strechách bežných rodinných domov  sa pohybuje v 5 - 20 kW. Na veľkých strechách, či už šikmích alebo rovných sa inštaluje do výkonu 100kW (100kW je limit pre poskytnutie podpory)

Z pohľadu použitia vyrobenej elektriny FVE môžeme rozdeliť na

1. On-grid systémy

Sú v súčasnosti najbežnejšie, pretože v našich ekonomicko-zemepisných podmienkach sa už ťažko hľadá miesto bez elektrickej prípojky. Toto sa už však nedá tvrdiť o iných (rozvojových) častiach sveta. Využívajú sa ako na veľké, samostatne stojace elektrárne, ale aj malé inštalácie na strechách rodinných domov a iných komerčných budovách

Typy On-grid systémov delime podľa spôsobu využitia vyrobenej elektriny na:

2. Of-grid systémy

Sú negáciou In-grid systémov. Volajú sa aj Ostrovný systém. Využívajú sa pravé tam, kde je prirodzená potreba elektrickej energie, avšak elektrická rozvodná sústava je príliš ďaleko a je neekonomické budovať elektrickú prípojku. Elektrická energia vyrobená v týchto systémoch je ukladaná do akumulátorov. A práve technológia súčasných akumulátorov (napriek obrovskému pokroku v tejto oblasti) je limitujúcim faktorom pre svoju cenu.

3. Hybridným systém

V kontexte tohoto rozdelenia chápeme systém On-Grid, ktorý je doplnený o batérie. Je to v súčasnosti najmodernejší spôsob  využívania energie zo slnka, pretože:

Fotovoltická elektráreň pozostáva z týchto základných prvkov

Spôsob inštalácie panelov